Logo Kierunek Kariera PROJEKT POCIĄG DO KARIERY

PROJEKT POCIĄG DO KARIERY


Współpraca z instytucjami szkoleniowymi

Data publikacji: 2024-04-29

Informacja dla Instytucji Szkoleniowych dotycząca projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1".

 

13 maja 2024 roku o godzinie 10:00 zostanie uruchomiona rekrutacja dla Uczestników do projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1". 

Osoby indywidualne, chcące podnosić swoje kompetencje i kwalifikacje będą mogły skorzystać z usług doradztwa zawodowego, szkoleń, studiów podyplomowych, usług o charakterze zawodowym, potwierdzania kwalifikacji, a także usług coachingu czy mentoringu. 
 

Kto może wziąć udział w projekcie?

  • Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia wszystkie wymienione warunki:
  • w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 18 lat, ale nie ukończyła 89 lat,
  • mieszka lub pracuje w Małopolsce albo pełni terytorialną służbę wojskową (WOT) lub jest aktywnym strażakiem ochotniczej straży pożarnej (OSP) w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • posiada obywatelstwo polskie albo zezwolenie na pobyt lub wizę, które upoważnia do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie musi spełnić jeden z poniższych warunków:

  1. być osobą pracującą  (na umowie o pracę lub w innej formie zatrudnienia opisanej w kodeksie pracy, umowie zlecenia lub umowie o dzieło) lub być czynnym żołnierzem WOT, strażakiem OSP lub rolnikiem; lub
  2. być osobą z niepełnosprawnościami.

W rekrutacji do projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1" mamy miejsce dla 12 630 osób, w tym dla osób w wieku 18 – 24 lata mamy maksymalnie 2 526 miejsc, a dla osób w wieku powyżej 25 roku życia mamy maksymalnie 10 104 miejsc.  
Gwarantujemy:

  1. co najmniej 3 500 miejsc dla kobiet powyżej 18 roku życia z wykształceniem maksymalnie policealnym,
  2. co najmniej 500 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą być osobami pracującymi,
  3. co najmniej 1 000 miejsc dla osób po 50 roku życia.

Z jakich etapów składa się projekt?

Pierwszy etap: Rekrutacja:

Kandydat do Projektu będzie musiał wypełnić formularz zgłoszeniowy. Opublikujemy go na stronie internetowej projektu (projekt.pociagdokariery.pl). To jedyny sposób zgłoszenia się do projektu.  
Dokumenty będzie musiał podpisać przy użyciu podpisu elektronicznego. Jeśli osoba zainteresowana udziałem w projekcie nie posiada podpisu elektronicznego – koniecznie powinna go założyć!  
Najbardziej popularną i bezpłatną formą podpisu elektronicznego jest podpis w profilu zaufanym. Instrukcję, jak założyć profil zaufany i podpisywać nim dokumenty znajdują się w serwisie internetowym Ministerstwa Cyfryzacji (Czym jest profil zaufany i jak go założyć | obywatel.gov.pl).  
Podczas dalszego procesu rekrutacji  Kandydaci będą poproszeni o dostarczenie do WUP Kraków zaświadczenia (o zatrudnieniu lub o służbie w OSP lub WOT lub o zaświadczenie z KRUS albo orzeczenia o  niepełnosprawności). Dzięki niemu sprawdzimy, czy będzie spełniony jeden z warunków udziału w projekcie. Wzór dokumentu zostanie przesłany w wiadomości elektronicznej e-mail, kiedy poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy trafi do nas.   
 

Drugi etap: Bilans Kariery Online, który jest usługą doradczą.

To bardzo ważny i obowiązkowy etap. Wymaga czasu i przygotowania. Zachęcamy, żeby osoby zainteresowane udziałem w projekcie już  teraz zastanowiły się, jakie kompetencje i kwalifikacje chcą rozwijać.  
Wypełniając Bilans Kariery Online Uczestnik ma możliwość podsumować i ocenić niektóre swoje kompetencje. Opisze swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego. Podczas wypełniania Bilansu Kariery Online wskaże te obszary, w których chce się rozwijać korzystając z dofinansowania. Na koniec zdecyduje, czy chce skorzystać z proponowanych usług doradczych lub bonów szkoleniowych o wartości 5 025 zł.  
 

Trzeci etap: Zamawianie bonów i korzystanie ze szkoleń.

 Bony szkoleniowe Uczestnik zamówi najwcześniej w lipcu 2024 roku, po uruchomieniu systemu bonowego. Potem podpisze z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowę o dofinansowanie usług i wpłaci na numer konta, który zostanie podany w umowie, wkład własny w wysokości 502,50 zł. Po otrzymanej informacji o przyznaniu bonów, będzie mógł zapisać się na wybraną usługę w Bazie Usług Rozwojowych. 


Najważniejsze informacje dla Instytucji Szkoleniowych

W związku z tym, pierwsze usługi jakie będą świadczyć Instytucje Szkoleniowe dla Uczestników Projektu za pośrednictwem BUR, będą możliwe do realizacji najwcześniej od lipca 2024r. Należy uwzględnić ten fakt, przy tworzeniu oferty w BUR, która adresowana będzie dla naszych klientów.  
 

Świadczenie usług szkoleniowych z dofinansowaniem możliwe będzie po sformalizowaniu współpracy z WUP Kraków i podpisaniu przez Usługodawcę „Regulaminu współpracy i rozliczania usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1”.  
Etap ten został zaplanowany na czerwiec 2024 r. (tj. po wyłonieniu Operatora Finansowego), tym samym świadczenie usług z dofinansowaniem dla uczestników Projektu będzie możliwe najwcześniej od lipca 2024r.   
 

O  możliwości podpisania Regulaminu Instytucje Szkoleniowe zostaną poinformowane drogą mailową, informacje zostaną zamieszczone również na stronie Projektu.  
Należy pamiętać, że usługi, na które Uczestnicy zapiszą się bez ID wsparcia projektu, nie zostaną rozliczone w systemie bonowym.  
 

Wszelkie pytania dotyczące procesu rekrutacji Uczestników prosimy kierować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: telefon (12) 424 07 38; e-mail: kariera@wup-krakow.pl.  
 

Informacje o kolejnych etapach i zmianach związanych z realizacją projektu będą zamieszczane na naszej stronie projekt.pociagdokariery.pl.
 

Opracowanie: Edyta Walicka


Autor artykułu: Administrator
Ostatnia modyfikacja: Justyna Telejko