Logo Kierunek Kariera PROJEKT POCIĄG DO KARIERY

PROJEKT POCIĄG DO KARIERY


Najczęściej zadawane pytania

Data publikacji: 2024-04-14

Poniżej prezentujemy najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące realizacji projektu "Małopolski pociąg do kariery - sezon 1".

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu możesz zostać jeśli:

 • jesteś pełnoletni (18-89 lat);
 • jesteś związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania lub pracy), pełnisz służbę w jednostce terytorialnej służby wojskowej (WOT) lub ochotniczej straży pożarnej (OSP) na terenie województwa małopolskiego
 • nie prowadzisz działalności gospodarczej
 • posiadasz obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 

i dodatkowo spełniasz jeden z poniższych warunków: 

 1. jesteś osobą pracującą – potwierdzisz to odpowiednim  zaświadczeniem, którego wzór otrzymasz drogą mailową po pozytywnej weryfikacji twojego formularza zgłoszeniowego,
 2. jesteś osobą z niepełnosprawnościami - potwierdzisz to orzeczeniem lub zaświadczeniem potwierdzającym status osoby z zaburzeniami psychicznymi.  

Kim jest osoba pracująca?

Osobą pracującą zgodnie z Regulaminem projektu jesteś, jeśli spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy lub na umowę cywilno-prawną (np. zlecenie lub umowę o dzieło),
 • jesteś rolnikiem ubezpieczonym w KRUS i poświęcasz czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, 
 • jesteś czynnym żołnierzem terytorialnej służby wojskowej lub strażakiem ochotniczej straży pożarnej (zgodnie z art.8 Ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r., Dz.U. 2024.233).

Do osób pracujących nie zalicza się osób prowadzących działalność gospodarczą.

Kiedy stajesz się uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu zostajesz, gdy:

 1. dostarczysz nam wszystkie wymagane dokumenty (Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie potwierdzającego prawdziwość danych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym i Zaświadczenie o zatrudnieniu/Zaświadczenie z OSP/Zaświadczenie z WOT/Zaświadczenie z KRUS albo Orzeczenie o niepełnosprawności lub Zaświadczenie potwierdzające status osoby z zaburzeniami psychicznymi) i  przejdą one pozytywną weryfikację; 
 2. utworzysz hasło do konta na platformie internetowej, umożliwiające korzystanie z Bilansu Kariery Online, a dostęp do BKO otrzymasz drogą mailową.

Czy mogę wziąć udział w Projekcie, jeśli byłem uczestnikiem projektów: „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” lub „Łap Skilla”?

Tak. Możesz być uczestnikiem projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1”, nawet jeśli brałeś udział w poprzednich projektach.

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zostać uczestnikiem projektu? 

Nie. Osoby prowadzące działalność nie mogą skorzystać z projektu „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1”. Dla nich uruchomiony jest odrębny system bonowy realizowany przez operatorów: Centrum Pozyskiwania Funduszy i Przedsiębiorczości, Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu , Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA oraz Fundację Rozwoju Regionu Rabka.  
Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy (pociagdokariery.pl) dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy otrzymują w nim wsparcie na poprawę zarządzania pracownikami i tworzenie dla nich przyjaznych miejsc pracy.

Czy osoba przystępująca do projektu jako rolnik, może przeznaczyć bony na szkolenia podnoszące kompetencje rolnicze?

Nie. Jeśli przedstawiłeś zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z KRUS, nie możesz skorzystać z dofinansowania do usług prowadzących do nabycia/rozwijania kompetencji wykorzystywanych na rzecz gospodarstwa rolnego.

Czy osoba niepełnosprawna może być uczestnikiem projektu?

Tak. Może być uczestnikiem projektu nawet, jeśli nie jest osobą pracującą. Z dofinansowania nie będzie mogła skorzystać osoba niepełnosprawna, która prowadzi działalność gospodarczą.

Czy osoba niepełnosprawna musi pracować?

Może pracować, ale nie musi.

Jaki dokument musi przedłożyć osoba z niepełnosprawnością?

Osoba z niepełnosprawnością musi przedstawić kopię orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zaświadczenie potwierdzające status osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.   

Czy osoba z wyższym wykształceniem może wziąć udział w projekcie?

Tak, uczestnikiem projektu można zostać niezależnie od posiadanego wykształcenia. Rekrutacja dla osób z wyższym wykształceniem odbywać się będzie do wyczerpania limitu, który  ogłaszany będzie na stronie projekt.pociagdokariery.pl, w miarę dostępnych środków.

Czy cudzoziemiec może korzystać z projektu?

Tak, ale musi posiadać zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydat musi posługiwać się językiem polskim w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację i wypełnienie ze zrozumieniem dokumentacji.

Jak zgłosić się do projektu?

Do projektu zgłosisz się wypełniając online formularz zgłoszeniowy za pośrednictwem strony internetowej projekt.pociagdokariery.pl. Kliknij w przycisk „Zgłoś się” i wypełnij formularz. Następnie otrzymasz na Twój adres e-mail formularz zgłoszeniowy w formie PDF, który obowiązkowo musisz podpisać podpisem elektronicznym i odesłać pod wskazany adres.  
Przed przystąpieniem do projektu zapoznaj się z treścią Regulaminu.  

Co musisz zrobić na początku?

 1. Na stronie projekt.pociagdokariery.pl kliknij przycisk ZGŁOŚ SIĘ. Wpisz wszystkie swoje dane uważnie (używając polskich znaków). 
 2. Na swój adres mailowy e-mail otrzymasz uzupełniony przez Ciebie Formularz zgłoszeniowy w formie PDF. Sprawdź go i podpisz podpisem elektronicznym. Możesz to zrobić podpisem zaufanym (przy pomocy profilu zaufanego), podpisem osobistym (przy pomocy e-dowodu), lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Jest to jedyny sposób, w jaki możesz podpisać dokument. Po podpisaniu, dokument odeślij na adres rejestracjamp@wup-krakow.pl
 3. Po weryfikacji Formularza zgłoszeniowego i otrzymaniu informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, dostarcz wypełnione niezbędne dokumenty:
  • Jeśli jesteś osobą pracującą: Oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym i Zaświadczenie o zatrudnieniu/Zaświadczenie z OSP/Zaświadczenie z WOT/Zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z KRUS  
   (wzory tych dokumentów zostaną przesłane Ci na adres mailowy po pozytywnej weryfikacji Formularza zgłoszeniowego).
  • Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami: Oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym i kopię Orzeczenia o niepełnosprawności/ Zaświadczenie potwierdzające status osoby z zaburzeniami psychicznymi.  
   Po pozytywnej weryfikacji powyższych dokumentów, otrzymasz mailowo powiadomienie o możliwości rozpoczęcia Bilansu Kariery Online wraz z linkiem do strony.  
   Tutaj znajdziesz instrukcję dla uczestnika, zawierającą szczegółowy opis wszystkich etapów.  

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny to forma zatwierdzania dokumentów drogą elektroniczną, akceptowaną przez instytucje publicznie na terenie RP zgodnie z przepisami prawa polskiego.  
Do podpisania dokumentów możesz użyć: podpisu zaufanego (przy pomocy profilu zaufanego), podpisu osobistego (przy pomocy e-dowodu) lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jak podpisać dokument Profilem zaufanym?

Najbardziej popularną i bezpłatną formą podpisu elektronicznego jest podpis zaufany, klikając w link: Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl) , znajdziesz instrukcję jak podpisać dokument właśnie tym sposobem. Pamiętaj, że znak graficzny (ikona) podpisu musi być widoczna na dokumencie.

Jak założyć Profil zaufany?

Profil zaufany można założyć na 3 sposoby, wykorzystując do tego: bankowość elektroniczną, e-dowód, formularz online.  
Instrukcję znaleźć można pod linkiem: Strona główna - Profil zaufany - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Co to jest Panel Klienta?

Panel Klienta to miejsce, w którym zrealizujesz Bilans Kariery Online, czyli: dokonasz autoanalizy, samooceny, określisz swój cel rozwojowy, a w późniejszym terminie zamówisz bony i podpiszesz umowę.  
Link do Panelu Klienta, otrzymasz po pozytywnej weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych (Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych umieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym oraz jedno z niżej wymienionych: Zaświadczenie o zatrudnieniu/Zaświadczenie z OSP/Zaświadczenie z WOT/Zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z KRUS/kopia Orzeczenia o niepełnosprawności/ Zaświadczenie potwierdzające status osoby z zaburzeniami psychicznymi).

Jak założyć panel klienta?

Panelu Klienta nie zakładasz sam. Link do Panelu Klienta, otrzymasz po pozytywnej weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych (Formularz zgłoszeniowy, Oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych umieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym oraz jedno z niżej wymienionych: Zaświadczenie o zatrudnieniu/Zaświadczenie z OSP/Zaświadczenie z WOT/Zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne z KRUS/kopia Orzeczenia o niepełnosprawności/ Zaświadczenie potwierdzające status osoby z zaburzeniami psychicznymi).

Jak skontaktować się z doradcą? 

Z doradcą możesz skontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego. Znajduje się on w prawym górnym rogu Panelu Klienta. Po kliknięciu w ikonę wybierzesz temat, w którym chciałbyś uzyskać pomoc lub umówisz się na konsultacje z Doradcą.

Co to jest Bilans Kariery Online?

Jest to usługa doradztwa zawodowego. Celem Bilansu Kariery Online jest wsparcie Uczestnika w wyborze odpowiednich Usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych. To pierwszy i obowiązkowy dla wszystkich Uczestników etap, realizowany wyłącznie online. Do BKO dostęp otrzymujesz mailowo, po poprawnym zakończeniu procesu rekrutacji. Bilans Kariery Online zrealizujesz w specjalnie dla Ciebie utworzonym Panelu Klienta, gdzie w późniejszym terminie określisz swój cel rozwojowy i znajdziesz umowę o dofinansowanie.

Czy muszę wziąć udział w Bilansie Kariery Online?

Tak. To pierwszy i obowiązkowy dla wszystkich Uczestników etap uczestnictwa w projekcie „Małopolski pociąg do kariery – sezon 1”. Jest to usługa doradztwa zawodowego, realizowana wyłącznie online.

Gdzie znajdę Bilans Kariery Online?

Bilans Kariery Online zrealizujesz logując się w Panelu Klienta, a dostęp do Panelu Klienta otrzymasz mailowo, po poprawnym zakończeniu procesu rekrutacji, czyli po poprawnym zweryfikowaniu Twoich dokumentów.

Jaki jest cel Bilansu Kariery Online?

Celem Bilansu Kariery Online jest wsparcie Uczestnika w wyborze odpowiednich Usług rozwojowych w Bazie Usług Rozwojowych.  
Wypełniając Bilans Kariery Online podsumujesz i ocenisz niektóre swoje kompetencje i zdecydujesz, czy chcesz skorzystać z jednej z proponowanych specjalistycznych usług doradczych, z bonów szkoleniowych o wartości 5025 zł, czy chcesz skorzystać z obu możliwości.  
Na zakończenie BKO zostanie wygenerowana Informacja Zwrotna, która będzie syntezą przedstawionych przez Ciebie informacji.

Z ilu etapów składa się Bilans Kariery Online?

Bilans Kariery Online składa się z 2 etapów:  
W pierwszym, dokonasz autoanalizy i uzupełnisz swoją historię edukacyjno-zawodową, w drugim etapie dokonasz samooceny wybranych umiejętności ogólnych oraz zawodowych, a w trakcie będziesz mieć możliwość poznania trendów na rynku pracy, kompetencji przyszłości, kompetencji cyfrowych i zielonych kompetencji.  
W tym miejscu dokonasz wyboru Twojej dalszej ścieżki w projekcie. 

Możesz wtedy zdecydować, czy:

 • skorzystasz z bonów szkoleniowych na usługi: szkoleniowe, egzaminy, studia podyplomowe, walidację i certyfikację oraz coaching i mentoring; 
 • skorzystasz z  jednej ze specjalistycznych usług doradczych (Bilans kompetencji pogłębiony; Assesment Center/Development Center (AC/DC);Doradztwo zawodowe z elementami coachingu; Warsztaty kompetencji miękkich); 
 • skorzystasz z obu możliwości.

Tutaj znajdziesz instrukcję dla uczestnika, zawierającą szczegółowy opis wszystkich etapów.

Czy podczas realizowania Bilansu Kariery Online mogę skorzystać z pomocy doradcy?

Tak. Możesz skorzystać z pomocy doradcy za pośrednictwem formularza kontaktowego, który znajduje się w Panelu Klienta. Po kliknięciu w ikonę wybierzesz temat, w którym chciałbyś uzyskać pomoc lub umówisz się na konsultacje z Doradcą.

Co to są bony szkoleniowe?

Jest to forma w jakiej przyznawane jest dofinansowanie. Można z ich pomocą opłacać wybrane usługi rozwojowe. Każdy bon ma wartość 15 zł.

Co, jeśli zdecyduję się na skorzystanie z bonów szkoleniowych?

Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z bonów szkoleniowych, zaznaczysz to w drugiej części Bilansu Kariery Online, a po jego zakończeniu uzyskasz prawo do otrzymania 335 bonów szkoleniowych na Usługi rozwojowe realizowane w ramach Projektu, pod warunkiem dostępności środków finansowych w Projekcie. Następnie w Panelu Klienta określisz Twój cel rozwojowy, wybierzesz obszary i rodzaj Usług rozwojowych, w których zamierzasz wziąć udział i składasz zamówienie na bony.  
 

Bony będziesz mógł zamówić najwcześniej w lipcu 2024 roku, więc rozpoczęcie szkoleń zaplanuj nie wcześniej niż w lipcu, po zawarciu umowy o dofinansowanie.  
 

 

Opracowanie: Edyta Walicka


Autor artykułu: Administrator
Ostatnia modyfikacja: Justyna Telejko